Logg inn
Borea Asset Management AS

Borea starter nytt fond

Spesialfondet Borea Obligsjon starter opp 31. juli 2019. Fondet er et rentefond som investerer både i lån med lav kredittrisiko, det vil si investment grade obligasjoner, men har også anledning til å investere i gjeldsinstrumenter som har kredittrating under Investment grade utstedt av finansinstitusjoner, selskaper, stater, kommuner samt ansvarlig lånekapital, subordinære lån og bankinnskudd. Ut fra avkastnings- og risikomålsettinger setter fondet sammen en portefølje av gjeldsinstrumenter, som for eksempel fondsobligasjoner og lignende, Additional Tier 1 og Contingent convertible. Fondet har også anledning til å eie andre typer gjeldsinstumenter som ansvarlig lånekapital, Additional Tier 2, subordinerte lån, statsobligasjoner og bankinnskudd.

Fondet er et godt supplement til Boreas øvrige rentefond og plasserer seg risikomessig mellom Spesialfondet Borea Høyrente og UCITS-fondet Borea Rente. Forventet avkastning og referanserente er 3,5 % pro anno. Mer informasjon om fondet finner du under våre fond - Borea Obligasjon. 

Første tegningsdato er 30. august. Fondet har månedlig tegning og innløsning.