Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

Borea Asset Management AS

Offentliggjøring av vedtektsendring Borea Høyrente

Vedtektene i verdipapirfondet Borea Høyrente endres etter godkjenning fra Finanstilsynet 21.03.2022.

I henhold til verdipapirfondlovens § 4-14 6. ledd har andelseierne anledning til gebyrfri innløsning dersom innløsning meldes innen 5 dager før vedtektsendringene trer i kraft. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at innløsninger i henhold til vedtektenes § 7 alltid er gebyrfrie.

Nye vedtekter trer i kraft 11. april 2022. 

Kort redegjørelse for vedtektsendringene:

Borea har fått samtykke fra Finanstilsynet til å fravike vpfl §6-9 1. ledd 2. pkt ved at Borea Høyrente kan eie mer enn 10% av enten pengemarkedsinstrumenter eller obligasjoner fra samme utsteder, men ikke mer enn 10% av en utsteders samlede obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Dette unntaket er i hovedsak tenkt benyttet for å forsøke å øke andelseiernes avkastning, redusere andelseiernes risiko eller øke forholdet mellom avkastning og risiko, gjennom å øke forvalters fleksibilitet til å ta eksponering knyttet til et spesifikt lån i en utsteders forfallsstruktur. Ved å fjerne 10%-begrensningen knyttet til obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter spesifikt, og i stedet innføre en begrensning på utsteders samlede obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter vil det øke fleksibiliteten forvalter har, samtidig som bestemmelsens hensyn knyttet til diversifisering og bestemmende innflytelse er ivaretatt.

Vedtekter gjeldende fra 21.03.22