Logg inn

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Høyrente

Målsettingen til fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondets referansegrunnlag (hurdle) er 5 prosent avkastning per år.

 • Minsteinvestering: 1.000.000,-
 • Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned.

Fondets investeringsstrategi

Fondets investeringsmål er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god obligasjonsutvelgelse.

Fondet har et globalt, bransjeuavhengig investeringsmandat. En rekke finansinstitusjoner har som følge av regelverk rundt kapitaldekning ikke ønske om å eie gjeldsinstrumenter som har kredittrating under et gitt nivå. Dette innebærer at gjeldsinstrumenter som slike finansinstitusjoner ikke etterspør kan være undervurdert i markedet. Fondet søker å dra fordel av dette. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer i ulike markeder/land, uten geografisk eller bransjemessig begrensning. Hovedtyngden av investeringene vil være i nordiske gjeldsinstrumenter.

Litt om fondets rammer

Spesialfondsregler gir færre begrensninger og større muligheter enn regelverket for vanlige verdipapirfond. Graden av risikotaking og markedseksponering kan variere over tid med mulighetene i markedet. For nærmere detaljer, se fondets prospekt.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 20. januar 2012.
Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

 • Borea HøyrenteVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1 411,09
  NAV FORRIGE MÅNED 1 401,18
  AVKASTNING DENNE MÅNED 0,7 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 0,4 %
  MERAVKASTNING DENNE MÅNEDEN 0,3 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 11,5 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 3,7 %
  MERAVKASTNING HITTIL I ÅR 7,8 %

Dokumenter