Logg inn

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Rente

Borea Rente er et UCITS-fond som investerer i obligasjonslån utstedt av norske banker og finansinstitusjoner. Fondet skal tilby våre investorer god likviditet og lav risiko, og har siden oppstart i oktober 2016 levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 3,2%.

 • Minsteinvestering i andelsklasse A: 1.000.000,-
 • Minsteinvestering i andelsklasse Institusjon: 20.000.000
 • Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver uke.

Fondets investeringsstrategi

Fondets målsetning er å levere en avkastning som overstiger renten på bankinnskudd med 1,5% over tid. Borea Rente investerer i lån med lav kredittrisiko utstedt av norske banker og finansinstitusjoner. Fondet fordeler investeringene sine på senior lån, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. For å ivareta likviditeten i fondet vil vi alltid ha en andel bankinnskudd.

Vi liker norske banker

Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solid avkastning. Til tross for lave renter, fortsetter bankene å levere gode resultater, kombinert med lave utlånstap.

Ikke bare er norske banker veldrevne og leverer gode resultater: de siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.

Fondets rammer

For nærmere detaljer vennligst ta kontakt med oss på post@borea.as eller se fondets prospekt.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 28. oktober 2016.

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar. I Borea Rente har vi tegning og innløsning hver fredag og vi beregner derfor avkastningen uke for uke. Dette betyr at avkastningen ikke blir nøyaktig for måneden, men beregnes fra den nærmeste fredagen til månedsskifte.

 • Borea Rente, InstitusjonellVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1026,24
  AVKASTNING DENNE MÅNED 0,31 %
  AVKASTNING DENNE MÅNED, REFERANSEINDEKS 0,30 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR -0,19 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR, REFERANSEINDEKS 1,65 %
  AVKASTNING SIDEN OPPSTART 19,45 %
  AVKASTNING SIDEN OPPSTART, REFERANSEINDEKS 12,28 %
 • Borea Rente, Andelsklasse AVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1014,60
  AVKASTNING DENNE MÅNED 0,30 %
  AVKASTNING DENNE MÅNED, REFERANSEINDEKS 0,30 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR -0,25 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR, REFERANSEINDEKS 1,65 %
  AVKASTNING SIDEN OPPSTART 18,35 %
  AVKASTNING SIDEN OPPSTART, REFERANSEINDEKS 12,28 %

Dokumenter