Logg inn

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Rente

Borea Rente investerer i lån med lav kredittrisiko. Målsettingen er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondets referansegrunnlag er Nibor3M + 1% p.a. (Endret 01.01.2020 fra ST1X)

Fondets investeringsstrategi

Fondets investeringsmål er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondet investerer i lån med lav kredittrisiko, det vil si hovedsakelig investment grade obligasjoner utstedt av finansinstitusjoner, selskaper, stater og kommuner samt ansvarlig lånekapital, subordinerte lån og bankinnskudd. Fondet setter ut fra avkastnings- og risikomålsettinger sammen en portefølje av ansvarlig lånekapital, subordinerte lån, statsobligasjoner og bankinnskudd.

Litt om fondets rammer

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i verdipapirfondlovens kapittel 6. Fondet kan benytte derivater både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed og vil som hovedregel valutasikre enkeltposisjoner.

Fondet er åpent for tegning og innløsning ukentlig.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 28. oktober 2016.

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar. I Borea Rente har vi tegning og innløsning hver fredag og vi beregner derfor avkastningen uke for uke. Dette betyr at avkastningen ikke blir nøyaktig for måneden, men beregnes fra den nærmeste fredagen til månedsskifte.

 • Borea Rente, InstitusjonellVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1057,17
  AVKASTNING DENNE MÅNED 0,14 %
  AVKASTNING DENNE MÅNED, REFERANSEINDEKS 0,12 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 2,08 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR, REFERANSEINDEKS 1,02 %
  AVKASTNING SIDEN OPPSTART 19,54 %
  AVKASTNING SIDEN OPPSTART, REFERANSEINDEKS 9,97 %
 • Borea Rente, Andelsklasse AVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1046,12
  AVKASTNING DENNE MÅNED 0,14 %
  AVKASTNING DENNE MÅNED, REFERANSEINDEKS 0,12 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 2,00 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR, REFERANSEINDEKS 1,02 %
  AVKASTNING SIDEN OPPSTART 18,53 %
  AVKASTNING SIDEN OPPSTART, REFERANSEINDEKS 9,97 %

Dokumenter