Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

Avkastning er vist etter forvaltningshonorar

Borea Utbytte

Borea Utbytte er et spesialfond som investerer i norske banker. De siste 20 årene har bankenes egenkapitalbevis gitt nærmere dobbelt så høy avkastning som Oslo Børs.

 • Minsteinvestering: 1.000.000,-
 • Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned.

Fondets investeringsstrategi

Borea Utbytte er et aktivt forvaltet fond som investerer i norske banker for å ta del i verdiskapningen deres. Fondet sprer investeringene på en rekke norske banker, og prøver til enhver tid å være investert der avkastningen er best i forhold til risiko. Når vi velger investeringer gjør vi  det ut ifra to forskjellige perspektiver:

 1. Vi skal kjenne hver enkelt bank. Vi analyserer kvartalsrapporter, og har dialog med ledelsen i de forskjellige bankene. Analysene vektlegger blant annet den enkelte banks historiske resultater, vekstinitiativer, soliditet, lokale markedsforhold og ledelsens dyktighet. Organisasjonsform, eierskap, eierstyring og sammenfallende incentiver mellom banken og investorer er også viktig. Dette gir et godt grunnlag for å forstå utsiktene til fremtidig lønnsomhet i bankene.
 2. Vi skal ha god oversikt over norsk økonomi. Det overordnede markedssynet vårt, og utsiktene for norsk økonomi er førende for i hvor stor grad vi er investert i markedet.

Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solid avkastning. Dette er også reflektert i den historiske avkastningen på Oslo Børs, hvor egenkapitalindeksen (OSEEX) har steget over 900% de siste 20 årene. Til tross for lave renter, fortsetter bankene å levere gode resultater, kombinert med lave tap.

Ikke bare er norske banker veldrevne og leverer gode resultater: de siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.

Figur: Historisk avkastning, Oslo Børs

For nærmere detaljer, ta kontakt med oss på post@borea.as eller se fondets prospekt.


Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 4. september 2020.
Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar. 

 • Borea UtbytteVerdi
  NAV DENNE MÅNED 5 083,96
  NAV FORRIGE MÅNED 4 768,73
  AVKASTNING DENNE MÅNED 6,6 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 7,0 %
  MERAVKASTNING DENNE MÅNEDEN -0,4 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 8,0 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 9,7 %
  MERAVKASTNING HITTIL I ÅR -1,7 %
 • Kostnader
  Fast årlig forvaltningshonorar 1,0 %
  Tegningskostnad 0%
  Innløsningskostnad 0%
  Variabel forvaltningshonorar 10%* av all avkastning utover referanseindeks (OSEEX). *Høyvannsmerke anvendes

Dokumenter